IRandomAccessIterator<TValue>.distance(IRandomAccessIterator<TValue>) Metoda

Definicja

Określa odległość między elementem, który jest wskazywany przez bieżący iterator, i element, do którego wskazuje dany iterator.Determines the distance between the element that the current iterator is pointing to and the element that the given iterator is pointing to.

public:
 int distance(Microsoft::VisualC::StlClr::Generic::IRandomAccessIterator<TValue> ^ _Right);
public int distance (Microsoft.VisualC.StlClr.Generic.IRandomAccessIterator<TValue> _Right);
abstract member distance : Microsoft.VisualC.StlClr.Generic.IRandomAccessIterator<'Value> -> int
Public Function distance (_Right As IRandomAccessIterator(Of TValue)) As Integer

Parametry

_Right
IRandomAccessIterator<TValue>

Prawidłowy iterator, który wskazuje na ten sam kontener, który jest bieżącym iteratorem.A valid iterator that points to the same container as the current iterator.

Zwraca

Int32

Odległość, w liczbie elementów, między elementem, który wskazuje bieżący iterator, i element, który _Right wskazuje.The distance, in number of elements, between the element that the current iterator is pointing to and the element that _Right is pointing to. Ta liczba jest ujemna, _Right Jeśli wskazuje element, który jest przed elementem, do którego należy bieżący iterator.This number is negative if _Right points to an element that is before the element that the current iterator points to.

Dotyczy