IList<TValue>.back_item Właściwość

Definicja

Uzyskuje dostęp do ostatniego elementu kontenera.Accesses the last element of the container.

public:
 property TValue back_item { TValue get(); void set(TValue value); };
public TValue back_item { get; set; }
member this.back_item : 'Value with get, set
Public Property back_item As TValue

Wartość właściwości

TValue

Ostatni element kontrolowanej sekwencji, który nie może być pusty.The last element of the controlled sequence, which must be non-empty.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz list:: back_item (STL/CLR).For more information, see list::back_item (STL/CLR).

Dotyczy