IList<TValue>.end(ContainerBidirectionalIterator<TValue>) Metoda

Definicja

Określa koniec kontrolowanej sekwencji.Designates the end of the controlled sequence.

public:
 void ^ end(Microsoft::VisualC::StlClr::Generic::ContainerBidirectionalIterator<TValue> ^ % );
public void end (ref Microsoft.VisualC.StlClr.Generic.ContainerBidirectionalIterator<TValue> );
abstract member end : ContainerBidirectionalIterator -> unit
Public Function end (ByRef  As ContainerBidirectionalIterator(Of TValue)) As Void

Parametry

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz list:: end (STL/CLR).For more information, see list::end (STL/CLR).

Dotyczy