IList<TValue>.sort(BinaryDelegate<TValue,TValue,Boolean>) Metoda

Definicja

Zamówienie kontrolowanej sekwencji.Orders the controlled sequence.

public:
 void sort(Microsoft::VisualC::StlClr::BinaryDelegate<TValue, TValue, bool> ^ _Pred);
public void sort (Microsoft.VisualC.StlClr.BinaryDelegate<TValue,TValue,bool> _Pred);
abstract member sort : Microsoft.VisualC.StlClr.BinaryDelegate<'Value, 'Value, bool> -> unit
Public Sub sort (_Pred As BinaryDelegate(Of TValue, TValue, Boolean))

Parametry

_Pred
BinaryDelegate<TValue,TValue,Boolean>

Operator, który będzie używany do porównywania elementów do uporządkowania.The operator that will be used to compare elements for ordering.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz list:: sort (STL/CLR).For more information, see list::sort (STL/CLR).

Dotyczy