ITelemetry.Context Właściwość

Definicja

Pobiera kontekst skojarzony z tym wystąpieniem telemetrii.

public:
 property Microsoft::VisualStudio::ApplicationInsights::DataContracts::TelemetryContext ^ Context { Microsoft::VisualStudio::ApplicationInsights::DataContracts::TelemetryContext ^ get(); };
public Microsoft.VisualStudio.ApplicationInsights.DataContracts.TelemetryContext Context { get; }
member this.Context : Microsoft.VisualStudio.ApplicationInsights.DataContracts.TelemetryContext
Public ReadOnly Property Context As TelemetryContext

Wartość właściwości

TelemetryContext

Dotyczy