CommandBarsClass.Creator Właściwość

Definicja

Pobiera identyfikator aplikacji.

public:
 virtual property int Creator { int get(); };
public:
 virtual property int Creator { int get(); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(1610743809)]
public virtual int Creator { [System.Runtime.InteropServices.DispId(1610743809)] get; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(1610743809)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(1610743809)>]
member this.Creator : int
Public Overridable ReadOnly Property Creator As Integer

Wartość właściwości

Int32

Zawsze zwraca 0x53544452

Implementuje

Atrybuty

Uwagi dotyczące dziedziczenia

Ta właściwość powinna zawsze zwracać 0x53544452.

Dotyczy