DkmGetAsyncKickoffMethodAsyncResult.KickoffMethodToken Właściwość

Definicja

Token metody podzieloną.

public:
 property int KickoffMethodToken { int get(); };
public:
 property int KickoffMethodToken { int get(); };
public int KickoffMethodToken { get; }
member this.KickoffMethodToken : int
Public ReadOnly Property KickoffMethodToken As Integer

Wartość właściwości

Int32

Zwraca wartość Int32.

Dotyczy