DkmGetAsyncMethodLocationAsyncResult.ErrorCode Właściwość

Definicja

Kod HRESULT zwrócony przez obiekt wywołujący. Zostanie to DkmExceptionCode.COR_E_OPERATIONCANCELED (0x8013153B), jeśli operacja została anulowana przed ukończeniem przetwarzania.

public:
 property int ErrorCode { int get(); };
public:
 property int ErrorCode { int get(); };
public int ErrorCode { get; }
member this.ErrorCode : int
Public ReadOnly Property ErrorCode As Integer

Wartość właściwości

Int32

Zwraca wartość Int32.

Dotyczy