DkmGetMethodLocalSymbolsAsyncResult.Scopes Właściwość

Definicja

DkmClrMethodScopeData [] opisuje zakres w ramach metody. Są one definiowane przy użyciu ISymUnmanagedWriter:: OpenScope —/CloseScope —.

Ten interfejs API został wprowadzony w programie Visual Studio 12 RTM (DkmApiVersion. VS12RTM).

public:
 property cli::array <Microsoft::VisualStudio::Debugger::Clr::DkmClrMethodScopeData> ^ Scopes { cli::array <Microsoft::VisualStudio::Debugger::Clr::DkmClrMethodScopeData> ^ get(); };
public Microsoft.VisualStudio.Debugger.Clr.DkmClrMethodScopeData[] Scopes { get; }
member this.Scopes : Microsoft.VisualStudio.Debugger.Clr.DkmClrMethodScopeData[]
Public ReadOnly Property Scopes As DkmClrMethodScopeData()

Wartość właściwości

DkmClrMethodScopeData[]

Dotyczy