DkmGetNonUserCodeMetadataFlagsAsyncResult Struktura

Definicja

Wynik wywołania asynchronicznego DkmClrInstructionAddress. GetNonUserCodeMetadataFlags.

public value class DkmGetNonUserCodeMetadataFlagsAsyncResult
public struct DkmGetNonUserCodeMetadataFlagsAsyncResult
type DkmGetNonUserCodeMetadataFlagsAsyncResult = struct
Public Structure DkmGetNonUserCodeMetadataFlagsAsyncResult
Dziedziczenie
DkmGetNonUserCodeMetadataFlagsAsyncResult

Konstruktory

DkmGetNonUserCodeMetadataFlagsAsyncResult(DkmNonUserCodeFlags)

Tworzy nową strukturę wyników do przechowywania danych wyjściowych z pomyślnym wywołaniem metody DkmClrInstructionAddress. GetNonUserCodeMetadataFlags.

Właściwości

ErrorCode

Kod HRESULT zwrócony przez obiekt wywołujący. Zostanie to DkmExceptionCode.COR_E_OPERATIONCANCELED (0x8013153B), jeśli operacja została anulowana przed ukończeniem przetwarzania.

NonUserCodeFlags

Stan kodu spoza użytkownika dla tego adresu instrukcji.

Metody

CreateErrorResult(Exception)

Tworzy nową strukturę wyników do przechowywania błędu z wywołania zakończonego niepowodzeniem do DkmClrInstructionAddress. GetNonUserCodeMetadataFlags.

Dotyczy