DkmProductionConnection.StartAgent(String, String, Guid) Metoda

Definicja

Rozpocznij proces agenta z przekierowanymi danymi wejściowymi i wyjściowymi.

         Ten interfejs API został wprowadzony w programie Visual Studio 15 Update 2 (DkmApiVersion. VS15Update2).
public:
 Microsoft::VisualStudio::Debugger::DefaultPort::DkmProductionAgent ^ StartAgent(System::String ^ AgentCommand, System::String ^ CommandLineParameters, Guid VsService);
public Microsoft.VisualStudio.Debugger.DefaultPort.DkmProductionAgent StartAgent (string AgentCommand, string CommandLineParameters, Guid VsService);
member this.StartAgent : string * string * Guid -> Microsoft.VisualStudio.Debugger.DefaultPort.DkmProductionAgent
Public Function StartAgent (AgentCommand As String, CommandLineParameters As String, VsService As Guid) As DkmProductionAgent

Parametry

AgentCommand
String

Podczas Ścieżka do pliku wykonywalnego agenta. Ścieżka ma rozwinięte zmienne środowiskowe.

CommandLineParameters
String

Podczas Parametry wiersza polecenia do przekazania do agenta.

VsService
Guid

Podczas Identyfikator GUID usługi programu VS służący do wysyłania zawartości zapisów do strumienia stdout.

Zwraca

DkmProductionAgent

Określoną Wystąpienie DkmProductionAgent, które reprezentuje tego agenta.

Dotyczy