DkmCompletionRoutine<TResult> Delegat

Definicja

Funkcja, która jest uruchamiana, gdy asynchroniczne żądanie zostanie zakończone.

generic <typename TResult>
 where TResult : value classpublic delegate void DkmCompletionRoutine(TResult result);
public delegate void DkmCompletionRoutine<TResult>(TResult result) where TResult : struct;
type DkmCompletionRoutine<'Result (requires 'Result : struct)> = delegate of 'Result -> unit
Public Delegate Sub DkmCompletionRoutine(Of TResult)(result As TResult)

Parametry typu

TResult

Typ parametru wynikowego

Parametry

result
TResult

Wynik operacji asynchronicznej

Dotyczy