DkmExceptionInformation.Thread Właściwość

Definicja

DkmThread reprezentuje wątek działający w procesie docelowym.

public:
 property Microsoft::VisualStudio::Debugger::DkmThread ^ Thread { Microsoft::VisualStudio::Debugger::DkmThread ^ get(); };
public Microsoft.VisualStudio.Debugger.DkmThread Thread { get; }
member this.Thread : Microsoft.VisualStudio.Debugger.DkmThread
Public ReadOnly Property Thread As DkmThread

Wartość właściwości

DkmThread

Zwraca wartość DkmThread.

Dotyczy