DkmSteppingCodePath.AdditionalData Właściwość

Definicja

Obowiązkowe Dodatkowe dane dotyczące ścieżki kodu. Znaczenie jest specyficzne dla implementacji.

public:
 property System::Collections::ObjectModel::ReadOnlyCollection<System::Byte> ^ AdditionalData { System::Collections::ObjectModel::ReadOnlyCollection<System::Byte> ^ get(); };
public System.Collections.ObjectModel.ReadOnlyCollection<byte> AdditionalData { get; }
member this.AdditionalData : System.Collections.ObjectModel.ReadOnlyCollection<byte>
Public ReadOnly Property AdditionalData As ReadOnlyCollection(Of Byte)

Wartość właściwości

ReadOnlyCollection<Byte>

Zwraca wartość ReadOnlyCollection<T>.

Dotyczy