ModelElement.IsDeleting Właściwość

Definicja

Czy element został usunięty z modelu. (Usunięte elementy nie są natychmiast niszczone, aby polecenie Cofnij mogło cofnąć usunięcie elementu).

public:
 property bool IsDeleting { bool get(); };
[System.ComponentModel.Browsable(false)]
public bool IsDeleting { [System.Diagnostics.DebuggerStepThrough] get; }
[<System.ComponentModel.Browsable(false)>]
[<get: System.Diagnostics.DebuggerStepThrough>]
member this.IsDeleting : bool
Public ReadOnly Property IsDeleting As Boolean

Wartość właściwości

Boolean
Atrybuty

Dotyczy