ModelElement.MergeConfigure(ElementGroup) Metoda

Definicja

Wywoływane przez proces scalania, aby zezwolić temu elementowi modelu na samodzielną konfigurację bezpośrednio po procesie scalania powiązanym z elementem docelowym.

protected:
 virtual void MergeConfigure(Microsoft::VisualStudio::Modeling::ElementGroup ^ elementGroup);
protected virtual void MergeConfigure (Microsoft.VisualStudio.Modeling.ElementGroup elementGroup);
abstract member MergeConfigure : Microsoft.VisualStudio.Modeling.ElementGroup -> unit
override this.MergeConfigure : Microsoft.VisualStudio.Modeling.ElementGroup -> unit
Protected Overridable Sub MergeConfigure (elementGroup As ElementGroup)

Parametry

elementGroup
ElementGroup

Grupa ModelElements źródłowych, która została przekształcona w magazyn docelowy.

Uwagi

Zastąp tę metodę, aby skonfigurować element podczas procesu scalania.

Dotyczy