ProjectIdentifier.Identifier Właściwość

Definicja

Pobiera identyfikator projektu. Jest to zazwyczaj identyfikator GUID projektu.

public:
 property System::String ^ Identifier { System::String ^ get(); };
[System.Runtime.Serialization.DataMember(Order=2)]
public string Identifier { get; }
[<System.Runtime.Serialization.DataMember(Order=2)>]
member this.Identifier : string
Public ReadOnly Property Identifier As String

Wartość właściwości

String
Atrybuty

Dotyczy