CodeContainerRegistry.IsRoamed Właściwość

Definicja

Przechowuj dane bazowe przechowywane lokalnie, czyli nie przechodzą do nich.

protected:
 virtual property bool IsRoamed { bool get(); };
protected:
 virtual property bool IsRoamed { bool get(); };
protected override bool IsRoamed { get; }
member this.IsRoamed : bool
Protected Overrides ReadOnly Property IsRoamed As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

Dotyczy