IVsAppCompat.AskForUserConsentToBreakAssetCompat(Array) Metoda

Definicja

Wyświetla okno dialogowe z prośbą o zgodę użytkownika na poddzielenie zgodności projektów na liście. Jeśli użytkownik nie zgadza się na kontynuowanie, ta metoda zgłasza COMException z ErrorCode OLE_E_PROMPTSAVECANCELLED.

public:
 void AskForUserConsentToBreakAssetCompat(Array ^ sarrProjectHierarchies);
public void AskForUserConsentToBreakAssetCompat (Array sarrProjectHierarchies);
abstract member AskForUserConsentToBreakAssetCompat : Array -> unit
Public Sub AskForUserConsentToBreakAssetCompat (sarrProjectHierarchies As Array)

Parametry

sarrProjectHierarchies
Array

Lista projektów, których zgodność będzie uszkodzona przez dodanie funkcji.

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz udostępnianie niestandardowych projektów.

Dotyczy