IVsSearchQueryParser Interfejs

Definicja

Zarządza analizowaniem ciągu zapytania wyszukiwania.

public interface class IVsSearchQueryParser
public interface class IVsSearchQueryParser
__interface IVsSearchQueryParser
public interface IVsSearchQueryParser
type IVsSearchQueryParser = interface
Public Interface IVsSearchQueryParser

Metody

BuildSearchString(IVsSearchQuery)

Pobiera ciąg wyszukiwania utworzony na podstawie określonego zapytania wyszukiwania.

BuildSearchStringFromTokens(UInt32, IVsSearchToken[])

Pobiera ciąg wyszukiwania zbudowany z sekwencji tokenów.

GetSearchFilterToken(String, String, UInt32)

Pobiera token filtru wyszukiwania zbudowany z określonych składników tokena filtru.

GetSearchToken(String)

Pobiera token wyszukiwania, który jest analizowany do określonego tekstu tokenu.

Parse(String)

Analizuje ciąg wyszukiwania i zwraca zapytanie wyszukiwania.

Dotyczy