OleMenuCmdEventArgs Klasa

Definicja

Zestaw argumentów przekazane do OleMenuCommand obiektu po Invoke(Object) wywołaniu funkcji.

public ref class OleMenuCmdEventArgs : EventArgs
public class OleMenuCmdEventArgs : EventArgs
type OleMenuCmdEventArgs = class
    inherit EventArgs
Public Class OleMenuCmdEventArgs
Inherits EventArgs
Dziedziczenie
OleMenuCmdEventArgs

Konstruktory

OleMenuCmdEventArgs(Object, IntPtr)

Inicjuje nowe wystąpienie OleMenuCmdEventArgs określonych parametrów in i out.

OleMenuCmdEventArgs(Object, IntPtr, OLECMDEXECOPT)

Inicjuje nowe wystąpienie o OleMenuCmdEventArgs określonych parametrach i opcjach.

Właściwości

InValue

Pobiera parametry do polecenia.

Options

Pobiera opcje wykonywania dla polecenia.

OutValue

Pobiera wskaźnik do parametru używanego jako dane wyjściowe przez funkcję polecenia.

Dotyczy