TestAggregation.Load(XmlElement, XmlTestStoreParameters) Metoda

Definicja

Ładuje wystąpienie tej klasy z podanego elementu XML przy użyciu podanych parametrów magazynu XML.

public:
 override void Load(System::Xml::XmlElement ^ element, Microsoft::VisualStudio::TestTools::Common::Xml::XmlTestStoreParameters ^ parameters);
public override void Load (System.Xml.XmlElement element, Microsoft.VisualStudio.TestTools.Common.Xml.XmlTestStoreParameters parameters);
override this.Load : System.Xml.XmlElement * Microsoft.VisualStudio.TestTools.Common.Xml.XmlTestStoreParameters -> unit
Public Overrides Sub Load (element As XmlElement, parameters As XmlTestStoreParameters)

Parametry

element
XmlElement

XmlElementPrzechowujący obiekt, który ma zostać załadowany.

parameters
XmlTestStoreParameters

XmlTestStoreParametersDo użycia dla tego obiektu.

Dotyczy