EqtException.Message Właściwość

Definicja

Pobiera komunikat informujący o wyjątku.

public:
 virtual property System::String ^ Message { System::String ^ get(); };
public override string Message { get; }
member this.Message : string
Public Overrides ReadOnly Property Message As String

Wartość właściwości

String

Komunikat, który stanowi wyjątek.

Dotyczy