IVsDropdownBarClient.GetEntryAttributes(Int32, Int32, UInt32) Metoda

Definicja

Zwraca atrybuty wyglądu tekstu dla wpisu kombinacji rozwijanej.

public:
 int GetEntryAttributes(int iCombo, int iIndex, [Runtime::InteropServices::Out] System::UInt32 % pAttr);
int GetEntryAttributes(int iCombo, int iIndex, [Runtime::InteropServices::Out] unsigned int & pAttr);
public int GetEntryAttributes (int iCombo, int iIndex, out uint pAttr);
abstract member GetEntryAttributes : int * int * uint32 -> int
Public Function GetEntryAttributes (iCombo As Integer, iIndex As Integer, ByRef pAttr As UInteger) As Integer

Parametry

iCombo
Int32

podczas Pasek listy rozwijanej/pole kombi okna.

iIndex
Int32

podczas Indeks elementu zainteresowania.

pAttr
UInt32

określoną Atrybut czcionki. Wartości dla pAttr są pobierane z DROPDOWNFONTATTR wyliczenia.

Zwraca

Int32

Jeśli metoda się powiedzie, zwraca wartość S_OK . Jeśli to się nie powiedzie, zwraca kod błędu.

Uwagi

Podpis COM

Z textmgr. idl:

HRESULT IVsDropdownBarClient::GetEntryAttributes(  
   [in] long iCombo,  
   [in] long iIndex,  
   [out] ULONG *pAttr  
);  

Dotyczy