AsyncReaderWriterResourceLock<TMoniker,TResource>.OnUpgradeableReadLockReleased Metoda

Definicja

Wywoływana, gdy jest wydano blokadę odczytu najwyższego poziomu, pozostawiając bez reszty (Write) blokadę.

protected:
 override void OnUpgradeableReadLockReleased();
protected:
 override void OnUpgradeableReadLockReleased();
 override void OnUpgradeableReadLockReleased();
protected override void OnUpgradeableReadLockReleased ();
override this.OnUpgradeableReadLockReleased : unit -> unit
Protected Overrides Sub OnUpgradeableReadLockReleased ()

Dotyczy