AsyncReaderWriterResourceLock<TMoniker,TResource>.ResourceReleaser.ReleaseAsync Metoda

Definicja

Asynchronicznie zwalnia blokadę. Po tej operacji Metoda Dispose powinna być nadal wywoływana.

public:
 System::Threading::Tasks::Task ^ ReleaseAsync();
public System.Threading.Tasks.Task ReleaseAsync ();
member this.ReleaseAsync : unit -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function ReleaseAsync () As Task

Zwraca

Task

Zwraca wartość Task.

Uwagi

Zamiast jawnie wywołać tę metodę, zamiast tego należy użyć składni języka C# 8 "await Using".

Dotyczy