JoinableTask.Join(CancellationToken) Metoda

Definicja

Synchronicznie blokuje wątek wywołujący do momentu ukończenia operacji. Jeśli obiekt wywołujący znajduje się w głównym wątku (lub jest wykonywany w JoinableTask, który ma dostęp do głównego wątku), dostęp obiektu wywołującego do głównego wątku jest propagowany do tego JoinableTask, dzięki czemu może on również uzyskiwać dostęp do głównego wątku.

public void Join (System.Threading.CancellationToken cancellationToken = default);
member this.Join : System.Threading.CancellationToken -> unit
Public Sub Join (Optional cancellationToken As CancellationToken = Nothing)

Parametry

cancellationToken
CancellationToken

Token anulowania, który zakończy tę metodę przed ukończeniem zadania.

Dotyczy