VCCodeBase.IsSelf(Object) Metoda

Definicja

Określa, czy określony element kodu jest taki sam jak element nadrzędnego kodu.

public:
 bool IsSelf(System::Object ^ pOther);
public:
 bool IsSelf(Platform::Object ^ pOther);
bool IsSelf(winrt::Windows::Foundation::IInspectable const & pOther);
[System.Runtime.InteropServices.DispId(518)]
public bool IsSelf (object pOther);
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(518)>]
abstract member IsSelf : obj -> bool
Public Function IsSelf (pOther As Object) As Boolean

Parametry

pOther
Object

Wymagane. Element kodu, do którego jest porównywany element nadrzędnego kodu.

Zwraca

Boolean

true Jeśli określony element kodu jest taki sam jak element nadrzędnego kodu; w przeciwnym razie false .

Atrybuty

Przykłady

Ten przykład porównuje dwa elementy kodu. Jeśli reprezentują ten sam obiekt, zostanie wyświetlony komunikat.

Sub IsSameObject() 
  Dim vcElements As VCCodeElements 
  Dim codeElem1 As VCCodeElement 
  Dim codeElem2 As VCCodeElement 
  vcElements = DTE.Solution.Item(1).CodeModel.Classes 
  codeElem1 = vcElements.Item(1) 
  codeElem2 = vcElements.Item(2) 
  If (codeElem1.IsSelf(codeElem2)) Then 
    MsgBox(codeElem1.Name + " and " + codeElem2.Name + " represent the same object.") 
  End If 
End Sub 

Zobacz TextPoint , aby uzyskać informacje na temat kompilowania i uruchamiania tego przykładu.

Dotyczy