VCLinkerTool.EnableUAC Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość określającą, czy informacje o funkcji Kontrola konta użytkownika są osadzone w manifeście programu.

public:
 property bool EnableUAC { bool get(); void set(bool value); };
public:
 property bool EnableUAC { bool get(); void set(bool value); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(60)]
public bool EnableUAC { [System.Runtime.InteropServices.DispId(60)] get; [System.Runtime.InteropServices.DispId(60)] set; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(60)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(60)>]
[<set: System.Runtime.InteropServices.DispId(60)>]
member this.EnableUAC : bool with get, set
Public Property EnableUAC As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli informacje manifestu kontroli konta użytkownika są osadzone; w przeciwnym razie false .

Atrybuty

Uwagi

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz /MANIFESTUAC (osadza informacje UAC w manifeście) opcji konsolidatora.

Dotyczy