VSConstants.E_NOTIMPL Pole

Definicja

Błąd HRESULT dla wywołania niezaimplementowanej metody.

public: int E_NOTIMPL = -2147467263;
int E_NOTIMPL = -2147467263;
public const int E_NOTIMPL = -2147467263;
val mutable E_NOTIMPL : int
Public Const E_NOTIMPL As Integer  = -2147467263

Wartość pola

Int32

Dotyczy