IFileScanner.ScanContentAsync<T>(String, CancellationToken) Metoda

Definicja

Skanuj plik źródłowy pod kątem definicji symboli.

public:
generic <typename T>
 where T : class System::Threading::Tasks::Task<T> ^ ScanContentAsync(System::String ^ filePath, System::Threading::CancellationToken cancellationToken);
public System.Threading.Tasks.Task<T> ScanContentAsync<T> (string filePath, System.Threading.CancellationToken cancellationToken) where T : class;
abstract member ScanContentAsync : string * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task<'T (requires 'T : null)> (requires 'T : null)
Public Function ScanContentAsync(Of T As Class) (filePath As String, cancellationToken As CancellationToken) As Task(Of T)

Parametry typu

T

oczekiwany typ do przeskanowania

Parametry

filePath
String

Plik obszaru roboczego do skanowania

cancellationToken
CancellationToken

Token, który może anulować skanowanie.

Zwraca

Task<T>

Zadanie, którego wynikiem jest kolekcja odnalezionych symboli.

Dotyczy