WorkspaceSettingsExtensions.AbsolutePath(IWorkspaceSettings, String, String) Metoda

Definicja

Pobierz wartość ciągu reprezentującą potencjalnie ścieżkę względną jako pełną ścieżkę, używając domniemanego elementu głównego jako podstawy

public static string AbsolutePath (this Microsoft.VisualStudio.Workspace.Settings.IWorkspaceSettings settings, string key, string defaultValue = default);
static member AbsolutePath : Microsoft.VisualStudio.Workspace.Settings.IWorkspaceSettings * string * string -> string
<Extension()>
Public Function AbsolutePath (settings As IWorkspaceSettings, key As String, Optional defaultValue As String = Nothing) As String

Parametry

settings
IWorkspaceSettings

wystąpienie ustawień

key
String

Nazwa właściwości

defaultValue
String

wartość domyślna

Zwraca

String

ścieżka bezwzględna

Dotyczy