BulletChrome.BorderThickness Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia grubość służącą do rysowania zewnętrznego obramowania Bullet.Gets or sets the thickness used to draw the outer border of the Bullet.

public:
 property System::Windows::Thickness BorderThickness { System::Windows::Thickness get(); void set(System::Windows::Thickness value); };
public System.Windows.Thickness BorderThickness { get; set; }
member this.BorderThickness : System.Windows.Thickness with get, set
Public Property BorderThickness As Thickness

Wartość właściwości

Thickness

Grubość używana do rysowania obramowania Bullet.The thickness used to draw the border of the Bullet.

Uwagi

Ta właściwość nie jest dostępna w motywie Windows AeroWindows Aero.This property is not available in the Windows AeroWindows Aero theme.

Informacje dotyczące właściwości zależnościDependency Property Information

Pole identyfikatoraIdentifier field BorderThicknessProperty
Właściwości metadanych ustawione na trueMetadata properties set to true AffectsMeasure, AffectsRenderAffectsMeasure, AffectsRender

Dotyczy