ActivationContext.Identity Właściwość

Definicja

Pobiera tożsamość aplikacji dla bieżącej aplikacji.Gets the application identity for the current application.

public:
 property ApplicationIdentity ^ Identity { ApplicationIdentity ^ get(); };
public ApplicationIdentity Identity { get; }
member this.Identity : ApplicationIdentity
Public ReadOnly Property Identity As ApplicationIdentity

Wartość właściwości

Obiekt ApplicationIdentity, który identyfikuje bieżącą aplikację.An ApplicationIdentity object that identifies the current application.

Przykłady

Poniższy przykład kodu demonstruje użycie obiektu ActivationContext, aby uzyskać ApplicationIdentity dla aplikacji opartej na manifestach.The following code example demonstrates the use of an ActivationContext object to obtain the ApplicationIdentity for a manifest-based application. Ten przykładowy kod jest częścią większego przykładu udostępnionego dla klasy ActivationContext.This code example is part of a larger example provided for the ActivationContext class.

ActivationContext ac = AppDomain.CurrentDomain.ActivationContext;
ApplicationIdentity ai = ac.Identity;
Dim ac As ActivationContext = AppDomain.CurrentDomain.ActivationContext
Dim ai As ApplicationIdentity = ac.Identity

Uwagi

ApplicationIdentity jednoznacznie identyfikuje aplikację, podając jej pełną nazwę i lokalizację.An ApplicationIdentity uniquely identifies an application by its full name and location.

Dotyczy