System.Activities.ExpressionParser Przestrzeń nazw

Dostarcza klasy powiązane z analizowaniem wyrażeń. Provides classes related to expression parsing.

Klasy

SourceExpressionException

Reprezentuje wyjątek, który jest generowany, gdy wyrażenia tekstowe nie można przekonwertować na formularz wykonywalny.Represents the exception that is thrown when a text-based expression cannot be converted into an executable form.