InvokeFunc<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,TResult>.Argument1 Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia pierwszy argument przesłany do ActivityFunc<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,TResult> .Gets or sets the first argument passed to the ActivityFunc<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,TResult>.

public:
 property System::Activities::InArgument<T1> ^ Argument1 { System::Activities::InArgument<T1> ^ get(); void set(System::Activities::InArgument<T1> ^ value); };
[System.Activities.RequiredArgument]
public System.Activities.InArgument<T1> Argument1 { get; set; }
[<System.Activities.RequiredArgument>]
member this.Argument1 : System.Activities.InArgument<'T1> with get, set
Public Property Argument1 As InArgument(Of T1)

Wartość właściwości

InArgument<T1>

Pierwszy argument przeszedł do ActivityFunc<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,TResult> .The first argument passed to the ActivityFunc<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,T9,T10,T11,T12,T13,T14,T15,TResult>.

Atrybuty

Dotyczy