InvokeFunc<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,TResult>.Func Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia ActivityFunc<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,TResult> do wywołania.Gets or sets the ActivityFunc<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,TResult> to be invoked.

public:
 property System::Activities::ActivityFunc<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, TResult> ^ Func { System::Activities::ActivityFunc<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, TResult> ^ get(); void set(System::Activities::ActivityFunc<T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, TResult> ^ value); };
public System.Activities.ActivityFunc<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,TResult> Func { get; set; }
member this.Func : System.Activities.ActivityFunc<'T1, 'T2, 'T3, 'T4, 'T5, 'T6, 'T7, 'T8, 'Result> with get, set
Public Property Func As ActivityFunc(Of T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, TResult)

Wartość właściwości

ActivityFunc<T1,T2,T3,T4,T5,T6,T7,T8,TResult>

Funkcja działania, która ma zostać wywołana.The activity function to be invoked.

Dotyczy