ActivityDesignerOptionsAttribute.AllowDrillIn Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia wartość wskazującą, czy przechodzenie do szczegółów jednego poziomu do elementu ActivityDesigner jest dozwolone.Gets or sets a value that indicates whether drilling down one level into an ActivityDesigner is allowed.

public:
 property bool AllowDrillIn { bool get(); void set(bool value); };
public bool AllowDrillIn { get; set; }
member this.AllowDrillIn : bool with get, set
Public Property AllowDrillIn As Boolean

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli dozwolone jest przechodzenie do elementów interfejsu użytkownika; w przeciwnym razie false .true if drilling into the UI elements is allowed; otherwise, false. Wartość domyślna to true.The default value is true.

Dotyczy