ToolboxCategory.Item[Int32] Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia narzędzie o określonym indeksie.Gets or sets the tool at the specified index.

public:
 property System::Activities::Presentation::Toolbox::ToolboxItemWrapper ^ default[int] { System::Activities::Presentation::Toolbox::ToolboxItemWrapper ^ get(int index); };
public System.Activities.Presentation.Toolbox.ToolboxItemWrapper this[int index] { get; }
member this.Item(int) : System.Activities.Presentation.Toolbox.ToolboxItemWrapper
Default Public ReadOnly Property Item(index As Integer) As ToolboxItemWrapper

Parametry

index
Int32

Indeks (liczony od zera) narzędzia do pobrania lub ustawienia.The zero-based index of the tool to get or set.

Wartość właściwości

ToolboxItemWrapper

ToolboxItemWrapperObiekt w określonym index .The ToolboxItemWrapper object at the specified index.

Wyjątki

indexNieprawidłowy dla ToolboxCategory kolekcji.The index is not valid for the ToolboxCategory collection.

Dotyczy