ToolboxCategory.IList.Clear Metoda

Definicja

Usuwa wszystkie narzędzia z ToolboxCategory .Removes all the tools from the ToolboxCategory.

 virtual void System.Collections.IList.Clear() = System::Collections::IList::Clear;
void IList.Clear ();
abstract member System.Collections.IList.Clear : unit -> unit
override this.System.Collections.IList.Clear : unit -> unit
Sub Clear () Implements IList.Clear

Implementuje

Uwagi

ToolboxCategory implementuje IList interfejs.ToolboxCategory implements the IList interface.

Dotyczy