ToolboxCategory.IList.IsFixedSize Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy ToolboxCategory ma stały rozmiar.Gets a value that indicates whether the ToolboxCategory has a fixed size.

property bool System::Collections::IList::IsFixedSize { bool get(); };
bool System.Collections.IList.IsFixedSize { get; }
member this.System.Collections.IList.IsFixedSize : bool
 ReadOnly Property IsFixedSize As Boolean Implements IList.IsFixedSize

Wartość właściwości

Boolean

true Jeśli ToolboxCategory ma stały rozmiar; w przeciwnym razie false .true if the ToolboxCategory has a fixed size; otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

ToolboxCategory implementuje IList interfejs.ToolboxCategory implements the IList interface.

Dotyczy