ToolboxCategory.IList.RemoveAt(Int32) Metoda

Definicja

Usuwa narzędzie z określonego indeksu ToolboxCategory kolekcji.Removes the tool at the specified index of the ToolboxCategory collection.

 virtual void System.Collections.IList.RemoveAt(int index) = System::Collections::IList::RemoveAt;
void IList.RemoveAt (int index);
abstract member System.Collections.IList.RemoveAt : int -> unit
override this.System.Collections.IList.RemoveAt : int -> unit
Sub RemoveAt (index As Integer) Implements IList.RemoveAt

Parametry

index
Int32

Indeks (liczony od zera) elementu narzędzia do usunięcia.The zero-based index of the tool item to remove.

Implementuje

Wyjątki

indexNieprawidłowy dla ToolboxCategory kolekcji.The index is not valid for the ToolboxCategory collection.

Uwagi

ToolboxCategory implementuje IList interfejs.ToolboxCategory implements the IList interface.

W kolekcjach elementów sąsiadujących, takich jak listy, elementy znajdujące się po usuniętym elemencie są przenoszone do opuszczone.In collections of contiguous elements, such as lists, the elements that follow the removed element move up to occupy the vacated spot. Jeśli kolekcja jest indeksowana, indeksy przeniesionych elementów również są aktualizowane.If the collection is indexed, the indexes of the elements that are moved are also updated.

Dotyczy