Array.IList.IsFixedSize Array.IList.IsFixedSize Array.IList.IsFixedSize Property

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy Array ma stały rozmiar.Gets a value that indicates whether the Array has a fixed size.

property bool System::Collections::IList::IsFixedSize { bool get(); };
bool System.Collections.IList.IsFixedSize { get; }
 ReadOnly Property IsFixedSize As Boolean Implements IList.IsFixedSize

Wartość właściwości

wartość true, jeśli Array ma stały rozmiar; w przeciwnym razie false.true if the Array has a fixed size; otherwise, false.

Implementuje

Dotyczy