Boolean.GetHashCode Metoda

Definicja

Zwraca kod skrótu dla tego wystąpienia.Returns the hash code for this instance.

public:
 override int GetHashCode();
public override int GetHashCode ();
override this.GetHashCode : unit -> int
Public Overrides Function GetHashCode () As Integer

Zwraca

Kod skrótu dla bieżącego Boolean.A hash code for the current Boolean.

Uwagi

Klasa Boolean implementuje true jako liczbę całkowitą, jedną i false jako liczbę całkowitą, zero.The Boolean class implements true as the integer, one, and false as the integer, zero. Jednak konkretny język programowania może reprezentować true i false z innymi wartościami.However, a particular programming language might represent true and false with other values.

Dotyczy

Zobacz też