Boolean.IConvertible.ToChar(IFormatProvider) Metoda

Definicja

Ta konwersja nie jest obsługiwana.This conversion is not supported. Podjęto próbę użycia tej metody InvalidCastException .Attempting to use this method throws an InvalidCastException.

 virtual char System.IConvertible.ToChar(IFormatProvider ^ provider) = IConvertible::ToChar;
char IConvertible.ToChar (IFormatProvider provider);
abstract member System.IConvertible.ToChar : IFormatProvider -> char
override this.System.IConvertible.ToChar : IFormatProvider -> char
Function ToChar (provider As IFormatProvider) As Char Implements IConvertible.ToChar

Parametry

provider
IFormatProvider

Ten parametr jest ignorowany.This parameter is ignored.

Zwraca

Char

Ta konwersja nie jest obsługiwana.This conversion is not supported. Nie jest zwracana żadna wartość.No value is returned.

Implementuje

Wyjątki

Podjęto próbę przekonwertowania Boolean wartości na Char wartość.You attempt to convert a Boolean value to a Char value. Ta konwersja nie jest obsługiwana.This conversion is not supported.

Dotyczy