CodeNamespaceImportCollection.Item[Int32] Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia obiekt CodeNamespaceImport w określonym indeksie w kolekcji.Gets or sets the CodeNamespaceImport object at the specified index in the collection.

public:
 property System::CodeDom::CodeNamespaceImport ^ default[int] { System::CodeDom::CodeNamespaceImport ^ get(int index); void set(int index, System::CodeDom::CodeNamespaceImport ^ value); };
public System.CodeDom.CodeNamespaceImport this[int index] { get; set; }
member this.Item(int) : System.CodeDom.CodeNamespaceImport with get, set
Default Public Property Item(index As Integer) As CodeNamespaceImport

Parametry

index
Int32

Indeks kolekcji do uzyskania dostępu.The index of the collection to access.

Wartość właściwości

Obiekt CodeNamespaceImport w każdym prawidłowym indeksie.A CodeNamespaceImport object at each valid index.

Wyjątki

Parametr index znajduje się poza prawidłowym zakresem indeksów dla kolekcji.The index parameter is outside the valid range of indexes for the collection.

Dotyczy