CodeNamespaceImportCollection.IEnumerable.GetEnumerator Metoda

Definicja

Zwraca moduł wyliczający, który może wykonywać iterację w kolekcji.Returns an enumerator that can iterate through a collection.

 virtual System::Collections::IEnumerator ^ System.Collections.IEnumerable.GetEnumerator() = System::Collections::IEnumerable::GetEnumerator;
System.Collections.IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator ();
Function GetEnumerator () As IEnumerator Implements IEnumerable.GetEnumerator

Zwraca

Obiekt IEnumerator, który może być używany do iterowania po kolekcji.An IEnumerator that can be used to iterate through the collection.

Implementuje

Dotyczy