CodeNamespaceImportCollection.IList.IsReadOnly Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy jest IList tylko do odczytu.Gets a value indicating whether the IList is read-only.

property bool System::Collections::IList::IsReadOnly { bool get(); };
bool System.Collections.IList.IsReadOnly { get; }
 ReadOnly Property IsReadOnly As Boolean Implements IList.IsReadOnly

Wartość właściwości

trueJeśli jest IList tylko do odczytu; falsew przeciwnym razie.true if the IList is read-only; otherwise, false. Ta właściwość zawsze zwraca falsewartość.This property always returns false.

Implementuje

Dotyczy