CodeNamespaceImportCollection.IList.RemoveAt(Int32) Metoda

Definicja

Usuwa element w określonym indeksie obiektu IList.Removes the element at the specified index of the IList.

 virtual void System.Collections.IList.RemoveAt(int index) = System::Collections::IList::RemoveAt;
void IList.RemoveAt (int index);
Sub RemoveAt (index As Integer) Implements IList.RemoveAt

Parametry

index
Int32

Liczony od zera indeks elementu do usunięcia.The zero-based index of the element to remove.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie CodeNamespaceImportCollection jest rzutowane na interfejs IList.It can be used only when the CodeNamespaceImportCollection instance is cast to an IList interface.

Dotyczy