TempFileCollection.ICollection.IsSynchronized Właściwość

Definicja

Pobiera wartość wskazującą, czy dostęp do kolekcji jest synchronizowany (bezpieczny wątkowo).Gets a value indicating whether access to the collection is synchronized (thread safe).

property bool System::Collections::ICollection::IsSynchronized { bool get(); };
bool System.Collections.ICollection.IsSynchronized { get; }
System.Collections.ICollection.IsSynchronized
 ReadOnly Property IsSynchronized As Boolean Implements ICollection.IsSynchronized

Wartość właściwości

true, jeśli dostęp do ICollection jest synchronizowany (wątek bezpieczny); w przeciwnym razie false.true if access to the ICollection is synchronized (thread safe); otherwise, false.

Implementuje

Uwagi

Ten element jest jawną implementacją członków.This member is an explicit interface member implementation. Można go używać tylko wtedy, gdy wystąpienie TempFileCollection jest rzutowane na interfejs ICollection.It can be used only when the TempFileCollection instance is cast to an ICollection interface.

Dotyczy

Zobacz też